Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
Програма

 

Наукові доповіді

 

Нікіфорович Євген Янович (координатор Tempus-проекту IEMAST в Україні) – «Спрямованість Tempus-проектів на вирішення проблем економічної безпеки України»

Мунтіян Валерій Іванович (д.е.н., проф., чл.-кор. НАНУ, Урядовий уповноважений з питань співробітництва з регіональними об'єднаннями) – «Економічна безпека – основна запорука обороноздатності держави»

Сухоруков Аркадій Ісмаїлович (заслужений економіст України, д.е.н., проф. Національного інституту стратегічних досліджень) – «Інвестиційна безпека промислового розвитку України та її регіонів»

Хлобистов Євген Володимирович (д.е.н., проф. ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України») – «Нормативно-правові суперечності та галузеві прогалини реалізації політики сталого розвитку та економічної безпеки в Україні»

Лапко Олена Олександрівна (д.е.н., проф. Університету банківської справи Національного банку України) – «Фінансові важелі забезпечення програми енергозбереження»

Мартинюк Володимир Петрович (д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності Тернопільського Національного економічного університету) «Пріоритети зміцнення фінансової безпеки України»

Лір Віктор Еріхович (к.е.н., пр.н.с. Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України”) «Технічне регулювання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС»

Бегун Сергій Васильович (к.ф-м.н, головний консультант відділу енергетичної та ядерної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень) – «Аналіз ринку електроенергії в Криму в режимі автономної генерації»

Бараннік Вячеслав Олексійович (к.е.н., с.н.с. Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м.Дніпропетровську) – «Концептуальні моделі прогнозування рівня енергетичної безпеки»

Міненко Михайло Анатолійович (д.е.н., проф. Київського Національного торговельно-економічного університету) – «Система безпеки харчової продукції і кормових ресурсів Німеччини в контексті загальноєвропейських вимог»

Гуржій Олександр Андрійович (д.ф-м.н., проф. кафедри АПЕПС ТЕФ, НТУУ «КПІ») – «Моделювання впливу енергетики на стан прибережної зони морської акваторії»

 

Доповіді на секційних засіданнях

 

Секція 1. Ризики та механізми забезпечення економічної безпеки територіально-виробничих систем

Чинники безпеки та ризику при оцінці еколого-економічних конфліктів (Прокопенко О.В., Петрушенко М.М.)

Формування Національної системи технічного регулювання у контексті Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (Лір В.Е., Биконя О.С.)

Структура економіки України як об’єкт економічної безпеки (Коцко Т.А.)

Місце зовнішньоекономічної безпеки в системі національної безпеки держави (П’ятковська О.А.)

Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства (Тимошенко О. І., Нагорна І.І.)

Маркетинг знаний и его роль в обеспечении экономической безопасности предприятия (Ильяшенко С.Н.)

Сутність та особливості оцінки інвестиційної привабливості підприємств в контексті гарантування економічної безпеки (Кравченко Н.А.)

Інноваційна складова забезпечення економічної безпеки підприємств залізничного транспорту (Чеховська М.М.)

Вплив євроінтеграційних процесів на формування механізму забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств України (Черняк Г.М.)

Заходи мінімізації еколо небезпечного впливу діяльності авіаційного транспорту (Левченко Л.О., Карпенко С.Г., Шпак А.О.)

Специфіка ризиків демографічної безпеки при вживанні слабоалкогольних напоїв (Зінов′єва М.Л.)

Податкова медіація як інструмент посилення фінансової безпеки держави (Михальчук Н.М.)

Секція 2. Енергетика – стратегічний напрям політики забезпечення економічної безпеки держави

Энергетическая безопасность государства: понятие, индикаторы и механизмы ее обеспечения (Окороков В.Р., Окороков Р.В.)

О проблемах налогообложения энергетического сектора в Латвии (Махнитко А.Е., Кетнерс К.К.)

Енергетичні інтереси України в системі безпеки Євроазійського ринку природного газу (Мухін В.В.)

Управление нефтегазовыми и водными ресурсами: модель Казахстана (Кумеков С.Е., Алинов М.Ш.)

О взаимосвязи изучения теории надежности и энергетической безопасности (Косматов Э.М., Овчарова Е.Э.)

Энергетическая безопасность и надежность потребителей (Папков Б.В.)

Методична основа оцінювання ресурсного потенціалу підприємств в умовах реформування ринку електроенергії (Дергачова В.В., Кузнєцова К.О.)

Методология бенчмаркинга энергоэффективности промышленных предприятий (Розен В.П., Тышевич Б.Л., Соловей А.И., Розен П.В.)

Энергетический мониторинг как составляющая часть системы энергетического менеджмента (Розен В.П., Чернявский А.В.)

Фінансові важелі забезпечення програми енергозбереження в Україні (Лапко О.О., Крамарев Г.В., Лапко О.С.)

Эффективность использования алюминиевых тепловых труб в конструкциях солнечных коллекторов (Хайрнасов С.М.)

Секція 3. Математичні методи та моделі дослідження проблем економічної безпеки держави

Прогнозування рівня економічної безпеки на основі модифікованої моделі Солоу (Корольков В.В.)

Условно постоянные и переменные затраты в межотраслевых балансовых моделях (Березовський О.А.)

Еколого-економічні моделі відновлення територій, які зазнали технологічного впливу (Шевченко В.Л.)

Моделі прогнозування впливу АЕС на навколишнє середовище(Кублій Л.І.)

Використання методів побудови різницевих сіток для моделювання наслідків техногенно-природних катастроф (Михайлова І. Ю.)

Модель оптимального управления деятельностью многоотраслевого предприятия в условиях технико-экологического происшествия (Писаренко В.Г., Писаренко Ю.В., Авескулова Л.И.)

Моделювання впливу енергетичних параметрів контактного апарату (Кузьменко І.М.)

Секція 4. Інформаційні технології в задачах економічної безпеки держави

Концептуальні основи комп’ютерного аналізу складових економічної безпеки території (Коваль О.В., Зайцева К.А.)

Методологія геоінформаційного менеджменту економічно безпечним розвитком регіонів України (Караєва Н.В., Кілянчук О.П.)

Функціональні можливості програмних та геоінформаційних засобів аналізу рівня економічної безпеки територіально-виробничих систем (Караєва Н. В., Новак О. І., Красько О.В.)

Методи оцінювання рівня інвестиційної безпеки підприємства засобами Excel (Кліменко О. В.)

Інформаційне забезпечення системи аналізу впливу енерговиробництва на геологічне середовище України (Шульженко О.Ф., Шульженко О.В.)

Підсистема керування функціональними застосуваннями у системі геологічного моніторингу АЕС (Гайдаржи В.І., Кульчевич А.В.)

Методические основы проектирования систем обработки экспериментальных данных в условиях априорной неопределенности (Гагарин А.А., Мирошниченко И.В., Сарибога А.В.)

Середовище CLIPS розробки експертних систем малого бізнесу для планшетів (Шаповалова С.І., Мажара О.О.)

Програмні засоби та алгоритми системи керування режимами наносупутника Національного технічного університету України «КПІ» – PolyITAN-1 (Смаковський Д.С., Щербашин Ю.Д., Турін Д.В.)

Інформаційно-організаційні передумови підвищення ефективності слідчих дій (Адасовський Б.І.)

Система ReQuest Рекрутинг для забезпечення безпеки ринку праці України (Ляшенко М.М.)

Методика построения и механизмы реализации саморазвивающейся системы сбора и хранения экологической информации (Гагарин О.О., Лабжинский В.А.)

 

Відомості про авторів

 

Авескулова Людмила Іванівна, директор будівельної компанії "ВиЛ-147"

Адасовський Борис Ігорович, доктор технічних наук, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Алінов Махсат Шарапатович, кандидат економічних наук, член-кореспондент Академії МР РК, доцент, виконавчий директор Дослідного центру сталого розвитку (м.Алмата, Казахстан)

Бараннік Вячеслав Олексійович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську (м.Дніпропетровськ, Україна)

Бегун Сергій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, головний консультант відділу енергетичної та ядерної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень (м.Київ, Україна)

Березовский Олег Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (м.Київ, Україна)

Биконя Олександр Сергійович, молодший науковий співробітник Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України” (м.Київ, Україна)

Гагарін Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Гайдаржи Володимир Іванович, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Гуржій Олександр Андрійович, старший науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Дергачова Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Зайцева Катерина Алімівна, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Зінов′єва Марина Людомирівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу загальної токсикології Державного підприємства “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України” (м.Київ, Україна)

Ілляшенко Сергій Миколайович, професор, доктор економічних наук, професор Сумського державного університету (м.Суми, Україна) і Вищої економіко-гуманітарної школи (м.Бельско-Бяла, Польща)

Караєва Наталія Веніамінівна, кандидат економічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Карпенко Станіслав Григорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м. Київ, Україна)

Кетнерс Карл Карлович, доктор економічних наук, професор Рижського технічного університету (м.Рига, Латвія)

Кілянчук Оксана Петрівна, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Кліменко Олена Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Коваль Олександр Васильович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Корольков Владислав Васильович, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління Запорізького національного технічного університету (м.Запоріжжя, Україна)

Косматов Едуард Михайлович, доктор економічних наук, професор НДУ «Санкт-Петербурзького державного політехнічного університету» (м.Санкт-Петербург, Росія)

Коцко Тарас Аркадійович, кандидат економічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Кравченко Наталія Анатоліївна, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Крамарев Геннадій Віталійович, Голова правління ПАТ «Український нафтогазовий інститут», здобувач (м.Київ, Україна)

Красько Ольга Володимирівна, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Кублій Лариса Іванівна, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Кузнєцова Катерина Олександрівна, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Кузьменко Ігор Миколайович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Кульчевич Артур Валерійович, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Кумеков Серик Ешмухамбетович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Казахстанської Національної Академії Природничих Наук, Директор Інституту високих технологій і сталого розвитку КазНТУ ім. К.І. Сатпаєва (м.Алмата, Казахстан)

Лабжинський Володимир Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Лапко Олександр Сергійович, старший спеціаліст – асистент менеджера Програми професійної підготовки сектору безпеки і оборони NATO Liaison Office in Ukraine (м.Київ, Україна)

Лапко Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ, Україна)

Левченко Лариса Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Лір Віктор Еріхович, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України” (м.Київ, Україна)

Лук’яненко Святослав Олексійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Ляшенко Максим Максимович, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Мажара Ольга Олександрівна, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Махнітко Анатолій Єфімович, доктор інженерних наук, професор Рижського технічного університету (м.Рига, Латвія)

Михайлова Ірина Юріївна, кандидат технічних наук, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Михальчук Надія Михайлівна, викладач Тернопільського Національного економічного університету (м.Тернопіль, Україна)

Міненко Михайло Анатолійович, доктор економічних наук, професор Київського Національного торговельно-економічного університету (м.Київ, Україна)

Мірошниченко Іван Володимирович, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Мунтіян Валерій Іванович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії наук України, Урядовий уповноважений з питань співробітництва з регіональними об'єднаннями (м.Київ, Україна)

Мухін Володимир Васильович, здобувач Національного інституту стратегічних досліджень (м.Київ, Україна)

Нагорна Інна Іванівна, кандидат економічних наук, доцент ПВНЗ «Європейський університет» (м.Київ, Україна)

Новак Олексій Іванович, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Овчарова Катерина Едуардівна, кандидат економічних наук, доцент Санкт-Петербурзького державного політехнічного університету (м.Санкт-Петербург, Росія)

Окороков Василій Романович, доктор економічних наук, професор Санкт-Петербурзького державного політехнічного університету (м.Санкт-Петербург, Росія)

Окороков Роман Васильович, доктор економічних наук, професор Санкт-Петербурзького державного політехнічного університету (м.Санкт-Петербург, Росія)

П’ятковська Олександра Андріївна,, аспірант Національного університету біоресурсів і природокористування України (м.Київ, Україна)

Папков Борис Васильович, доктор технічних наук, професор Нижньогородського державного технічного університету ім. Р.Е. Алексєєва (м.Нижній Новгород, Росія)

Петрушенко Микола Миколайович, кандидат економічних наук, доцент Сумського державного університету (м.Суми, Україна)

Писаренко Валерій Георгієвич, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (м.Київ, Україна)

Писаренко Юлія Валеріївна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (м.Київ, Україна)

Прокопенко Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, декан ФЕМ Сумського державного університету (м.Суми, Україна) і професор Вищої економіко-гуманітарної школи (м.Бельско-Бяла, Польща)

Розен Віктор Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Розен Павло Вікторович, директор ТОВ “Експертно-технічна консалтінгова група” (м.Київ, Україна)

Сарибога Ганна Володимирівна, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Смаковський Денис Сергійович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Соловей Олександр Іванович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Сухоруков Аркадій Ісмаїлович, заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор Національного інституту стратегічних досліджень (м.Київ, Україна)

Тимошенко Олена Іванівна, доктор філософських наук, доцент, проректор ПВНЗ «Європейський університет», директор Навчально-наукового інституту безпеки підприємництва Європейського університету (м.Київ, Україна)

Тишевич Борис Леонардович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Турін Дмитрій Володимирович, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Хайрнасов Сергій Манісович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Чернявський Анатолій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Черняк Ганна Михайлівна, асистент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Чеховська Марія Миколаївна, доктор економічних наук, доцент Національної академії Служби безпеки України (м.Київ, Україна)

Шаповалова Світлана Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Шевченко Віктор Леонідович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор Державного університету телекомунікацій (м.Київ, Україна)

Шпак Анна Олександрівна, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Шульженко Олег Валентинович, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Шульженко Олег Феодосійович, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна)

Щербашин Юрій Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна).


Титульні сторінки